A Jelölő és Választási Bizottság körlevele

2016.04.24

Kovács Imre VeMPSZ elnök halálát követően 2016. április 12-én rendkívüli elnökségi ülést tartott a VeMPSZ elnöksége. Az ülésen született határozat értelmében kapott felkérést a Jelölő és Választási Bizottság (JVB) a tisztújító elnökválsztás előkészítésére.

A JVB munkáját az Ügyrendben meghatározottak szerint végzi (jelölőbizottság ügyrendje).

Az előkészítő munka a választás napjáig nyomon követhető a www.halaporseg.hu honlap Főmenüjében levő hivatkozásokon.

Az Alapszabályban meghatározottak alapján a Jelölőbizottság elnökeként az alábbiakról tájékoztatom:

A jelöltek elektronikus /ennek hiányában papír alapú/ bemutatkozó levelet küldenek a miktap@gmail.com vagy Tóth Miklós 8308 Zalahaláp, Vadvirág u. 39 címre.

A bemutatkozó levél formailag nem kötött, de ennek ellenére én küldök egy általam javasolt formát, melytől természetesen el lehet térni.

Az elnökjelölt legyen tisztában azzal, hogy a bemutatkozó levelet

internetes oldalon hozzáférhetővé teszem, hogy mindenki megismerhesse a jelöltet. A jelölt a bemutatkozó levél megküldésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy annak tartalmát a tagság (az előbbi formában) megismerhesse. A választást követően a honlapra feltett anyagok megsemmisítésre kerülnek. A tagság igényli és várja a nyilvánosság biztosítását!

A jelöltek megválasztása titkos szavazással történik.

Elérhetőségem: +36/30/621-4039; miktap@gmail.com; 8308 Zalahaláp, Vadvirág u. 39.

Melléklet:

Bemutatkozó (forma)levél


A Jelölő és Választási Bizottság ügyrendje

A Jelölő és Választási Bizottság (továbbiakban JVB) munkáját a 2014. szeptember 6-án tartott VeMPSZ közgyűlésen elfogadott -jelenleg is hatályban levő- Alapszabály 61; 76. pontjai szerint végzi.


A VeMPSZ érvényes Alapszabály forrása: (vempsz-2014.-alapszabalya--.pdf)


1.)Az egyesületi elnökök tájékoztatása (elektronikus úton) a jelöltállítás menetéről. Különös figyelemmel az érvényes Alapszabály 61; 76. pontjára, miszerint:


"61. A Jelölő és Választási Bizottság

a. Megvizsgálja a küldöttgyűlési képviselő mandátumát, megállapítja a megvizsgált mandátum érvényességét vagy érvénytelenségét, javaslatot tesz a küldöttgyűlés levezető elnökéhez a küldöttgyűlés határozatképességének megállapítására,

b. A tisztújító küldöttgyűlés előtt a jelöltektől beszerzi azok bemutatkozó anyagát. A bemutatkozás tartalmazza a jelölt adatait, polgárőr múltját, esetleges elképzeléseit a választásra kerülő pozícióban. A bemutatkozó anyagot a tisztújító közgyűlés előtt legkésőbb 10 nappal elektronikus úton megküldi a küldötteknek.


c. Javaslatot tesz a VeMPSZ elnökének, elnökségi tagjainak, Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, az Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására,

d. A tisztújító küldöttgyűlésen a szavazás titkos szavazással történik.

e. A feladatkörébe tartozik a szavazás szervezési és technikai lebonyolítása, a szavazatok számlálása, a választás eredményének kihirdetése."


"76. Az Elnökség tagjának csak polgárőr választható meg.

Az elnökség tagjait a küldöttgyűlés titkos szavazással választja meg. Az elnökség tagjait az egyes tisztségekre a személyt név szerint a küldöttgyűlés választja meg.

/1/ Küldöttgyűlés az elnökséget 4 év időtartamra választja meg.

/2/ Vezető tisztségviselőnek csak 3 éves polgárőr múlttal, vezetői tapasztalattal

rendelkező polgárőrt lehet választani.

/3/ Az elnökségi vagy bizottsági tagságra jelölt, a választást megelőzően legkésőbb 15 nappal írásban bemutatkozó levélben tájékoztatja küldötteket polgárőr szakmai múltjáról, a szövetségben tervezett munkájáról, melyet a jelölő bizottság elnökéhez elektronikus levél útján kell megküldeni. A jelölő bizottság elnöke a bemutatkozó levelet megismerhetővé teszi.

Ezt követően jelöltnek kell tekinteni."


2.)A jelöltek "Bemutatkozó levél" beküldésével kerülhetnek a jelöltek listájára.

3.)A jelöltek "Bemutatkozó levél" beküldésének-befogadásának határideje 2016. május

4.)A JVB a határidőre beérkezett és érvényes "Bemutatkozó levelek" alapján jelölt listát állít.

5.)A jelöltek listáját, és a "Bemutatkozó levelét" a JVB 2016. május 5-től a VeMPSZ (https://www.veszprem-polgarorszovetseg.eoldal.hu) és a Zalahalápi Polgárőr Egyesület (https://www.halaporseg.hu) honlapján a választás napjáig elérhetővé teszi.


6.)Az Alapszabály 61/e. pontja értelmében a JVB gondoskodik a szavazás lebonyolításáról, a választás eredményének kihirdetéséről.

Zalahaláp, 2016. április 17.

Tisztelettel:

Tóth Miklós

jelölőbizottság elnöke