Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató!

2018.05.18

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) szabályaival összhangban valamennyi egyesületnek, mint adatkezelőnek szükséges adatvédelmi szabályzatot elfogadni.

  1. A polgárőr egyesületbe tagfelvételre jelentkező személynek személyes adatait, a polgárőr (ifjú polgárőr) igazolvány kiállítása céljából, a tagsági viszonnyal illetve a tagfelvétellel összefüggő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából, továbbá a polgárőr egyesületi tagok egymás közötti kapcsolattartása, illetve a polgárőr egyesület működtetése céljából a polgárőr egyesület, mint adatkezelő személyes adatot kezel. A kezelt adatok a Pótv. 11. § (2)-(4a) bekezdése által meghatározott adatok, valamint a tagfelvételre jelentkező személy telefonszáma és elektronikus levélcíme.

Erre tekintettel 2018. május 25. napjától szükséges az igazolványigénylő adatlapot a csatolt adatkezelési tájékoztatóval és hozzájáruló nyilatkozattal (1 db dokumentum) kiegészíteni. A csatolt tájékoztató elválaszthatatlan mellékletét fogja képezni az igazolványigénylő adatlapnak, A jelentkező polgárőrnek, egyesületi tagnak ezt is szükséges aláírnia.

  1. Továbbá az Általános adatvédelmi rendelet 30. cikke szerint valamennyi adatkezelőnek, így a polgárőr egyesületeknek is az adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást kell vezetni. E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

a) az adatkezelő neve és elérhetősége; (az egyesület neve és elérhetősége);

b) az adatkezelés céljai; (pl.: tagnyilvántartás vezetési kötelezettség, vagy kiküldetési rendelvény kiállítása)

c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése; (pl.: egyesületi tag, személyes adatok kategóriái: név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, telefonszám, elektronikus levélcím, stb.)

d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket; (pl.: megyei polgárőr szövetség, Országos Polgárőr Szövetség)

e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását;

f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők; (pl.: polgárőr adatai - a tagság i jogviszony megszűnéséig)

g) ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

4. Jelen adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztató kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő Polgárőr tevékenységek ellátásának figyelembevételével került összeállításra. Amennyiben az egyesület egyéb, nem polgárőr törvényben megfogalmazott feladatokat is ellát, abban az esetben a feladat ellátása kapcsán felmerülő adatkezelési tevékenységgel is szükséges kiegészíteni a tájékoztatót és a szabályzatot.

Veszprém, 2018-05-18

Tisztelettel:

Dézsi János sk.

elnök

Letölthető dokumentumok

Adatlap Melléklete_Adatkezelési Tájékoztató

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT_EGYESÜLETEK

Adatvédelmi tájékoztató egyesületeknek