VeMPSZ Szervezeti és Működési Szabályzata

2015.09.16

Itt olvasható a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége szervezeti, és működési szabályzata.

A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége
Szervezeti és Működési Szabályzata


Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény V. fejezet 13. § keretei között a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége (továbbiakban VMPSZ) önállóan alakítja szervezetét és működési rendjét. Munkáját a Polgárőrségről szóló 2006.évi LII. törvény szerint, valamint a VMPSZ alapszabályában foglaltak szerint végzi.

I. Általános rendelkezések

1. A szövetség megnevezése: Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége


2. Székhelye: Veszprém Bajcsy Zsilinszky utca: 2

3. Alapító okirat száma:

Módosító okirat kelte:

4 Azonosító adatok:

Adószám:

Számlavezető pénzintézet neve:

Költségvetési elszámolási számla száma:

Levelezési cím: 8200 Veszprém Bajcsy Zs. u.2.

e-mail cím:

5. Működési területe: Veszprém megye


6. VMPSZ jogállása: Önálló jogi személy, amely a 1989. évi II. tv. alapján, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. (továbbiakban ksztv) szerint kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet.
Működését a Polgárőrségről szóló, 2006.évi LII tv. szerint végzi.
Önálló ügyintézői és képviseleti szervvel és önálló költségvetéssel rendelkezik.


II. A VMPSZ általános feladata

A Polgárőrségről szóló 2006.évi LII.tv. szerint:

a, a közrend, és közbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a balesetmege3lőzés, gyermek és ifjúság védelem, környezet és katasztrófa védelem érdekében a tagszervezeteit összefogva rendszeres és hatékony működésének támogatása, szakmai képzése.
b. tagszervezetei jogi és érdekvédelmének biztosítása.
c. szakmai tájékoztatók, adatok biztosítása a tagszervezetek munkájának segítése érdekében.
d. pályázati lehetőségek felkutatása, továbbítása a szervezeteknek. Pályázati pénzek elosztásában való részvétel, figyelemmel a kiírási feladatok vállalása alapján, a pályázati elszámolások figyelemmel kísérése.

III. A VMPSZ szervezete

Közgyűlés
Elnökség
Felügyelő Bizottság
Jogi és Etikai Bizottság
Jelölő és Választási Bizottság

Közgyűlés


A VMPSZ legfőbb döntéshozó szerve. Feladatát, összehívásának rendjét a VMPSZ alapszabálya rögzíti.

Elnökség


A VMPSZ Elnöksége 9- és legfeljebb 19 tagból álló testület, mely átruházott hatáskörben a két közgyűlés között a legfőbb döntéshozó, irányító és vezető testület.


Az elnökség feladata


A VMPSZ alapszabályában rögzítetten kívül:


- Kapcsolatot tart a működési területén bejegyzett polgárőr egyesületekkel.
- rendszeresen tájékoztatja őket a pályázati lehetőségekről, a pályázatok feltételeiről
A pályázatok benyújtásában segítséget ad.
- szervezi a polgárőr egyesületek és ezen belül az egyesületi tagság képzését, előadásokat
szervez.
- Felügyeli az egyesületek szakmai tevékenységét, szükség esetén, vagy kiemelt alkalmakra azokat összehangolja.
- Adatokat gyűjt az egyesületek munkájáról és összesítve az OPSZ felé továbbítja.
- Akciókat, nagyobb területre kiterjedő karitatív tevékenységet koordinálja.
- Kapcsolatot tart Veszprém megye állami és civil szervezeteivel.
- Reprezentálja a polgárőrséget a megyei és országos rendezvényeken
- Segítséget nyújt és közreműködik a polgárőrség népszerűsítéséhez.
- Minden lehetőséget megragad a polgárőrség médiában történő pozitív irányú megjelentetéséhez


Az elnökség szervezete


Elnök
Elnökhelyettes
Alelnök (4 fő)
Titkár
Elnökségi tagok (10 fő régiófelelős)


Az elnökség ülései:


A VMPSZ az üléseit az alapszabály szerinti módon és időközönként tartja.
Az ülések előkészítésért a titkár felel.
Az ülések határozatainak végrehajtását az elnökségi tagok külön meghatározott feladatkörben végzik el.


Felügyelő Bizottság

A VMPSZ Felügyelő Bizottsága önálló tevékenységi jogosultsággal az alapszabályban meghatározott módon végzi feladatát
A Felügyelő bizottság 3 fő (1 fő elnök és 2 fő tag). a bizottságot a közgyűlés választja meg.


Jogi és Etikai Bizottság

A bizottság tagjait az alapszabály szerint a közgyűlés választja. (egy fő elnök és két fő tag)
A feladatát az általa létrehozott ügyrend szerint végzi.
Megalkotja a VMPSZ Etikai Szabályát, melyet az elnökség jóváhagyása után a közgyűlés fogadja el.


Jelölő és Választási Bizottság


A közgyűlés választja a szövetség tisztségviselői választásának előkészítése és a választások lebonyolítása céljából.
Feladatát a VMPSZ alapszabály szerint végzi

Közgyűlés és Elnökség munkaszervei (ad hoc bizottságok)

A VMPSZ Közgyűlése illetve Elnöksége egy-egy célfeladat elvégzésére külön bizottságot hoz létre, melynek feladatát, tagjainak összetételét, létszámát a létrehozó szervezet határozza meg.
A feladat elvégzése után, vagy a létrehozó szervezet döntése szerint megszűnik.


A VMPSZ tisztségviselői:


Az Elnök

Feladata:


A VMPSZ általános és teljes jogkörrel bíró, valamint reprezentatív képviselője.
Feladatát az alapszabályból fakadó követelmények szerint végzi
A VMPSZ elnökségi tagjai útján irányítja a VMPSZ tevékenységét.
Felelős a VMPSZ gazdálkodásáért, az alapszabályban előírt feladatok teljesítéséért.
Képviseli a megye polgárőrségét a médiákban. Ezt a feladatot bizonyos szakterületekre vonatkozóan átadhatja az elnökség kijelölt tagjának Országos szinten képviseli a megyei szövetség és a tagszervezetek érdekeit.
Részt vesz az országos szintű együttműködési feladatok koordinálásában, Az ilyen nagy feladatok irányításában az alelnökök közreműködését is igénybe veheti, azokat feladatokkal bízhatja meg.
Aláírásával hitelesíti az elnökségi ülések és a közgyűlés jegyzőkönyveit.


Az Elnökhelyettes


Feladata:


Általános és teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt.
- felügyeli a VMPSZ gazdálkodását
- Szükség szerint segíti a polgárőr egyesületek gazdálkodási és pályáztatási és elszámolási feladatainak végrehajtását.
- Ellenőrzi a támogatási és pályázati elszámolások életszerűségét, a céltámogatások felhasználásának szerződés szerinti teljesítését, gondoskodik arról, hogy a VMPSZ az előírt határidőre tagegyesületeinek pénzügyi elszámolását az OMSZ-hez felterjessze.
- Gondoskodik a VMPSZ előírt ügyviteli okmányainak naprakészségéről, Koordinálja egyes okmányok elkészítésében résztvevő alelnökök munkáját.
- Felügyeli a házipénztár kezelését.
Havonta ellenőrzi a pénztár zárását, az időszaki pénztárjelentést, az utalványozásokat a Házipénztár kezelési szabályzat szerint ellen jegyzi.
- Vizsgálja a számlák tartalmát és külalaki követelményeit

- Gondoskodik a számlák könyvelő irodához történő eljuttatásáról.
- Kapcsolatot tart a könyvelő irodával


Az Alelnökök


Szakmai Alelnök

Feladata:


- Kapcsolatot tart és képviseli a VMPSZ-t a Veszprém Megyei Rendőr főkapitányság
megfelelő képviselőivel
- A VMPSZ egyesületei számára a rendőrséggel való együttműködés területén szakmai
képzéseket szervez.
- Felügyeli a rendőrséggel közös szolgálatok szervezésének és végrehajtásának folyamatát, értékelést készít a polgárőrség bűnmegelőzési munkájáról.
- A rendőrséggel egyetértésben, minden területen a polgárőrség számára fontos információk átadásáról gondoskodik
- Folyamatos kapcsolatot tart fent a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság vezetőivel.


Általános Alelnök

Feladata:


- Folyamatosan kapcsolatot tart fent a Veszprém megye önkormányzataival, civil szervezeteivel, oktatási intézményeivel,
- A már meglévő együttműködési megállapodások alapján információkat biztosít az együttműködő szervezetek számára.
- Keresi az új együttműködő partnereket az ifjúság és családvédelem, a kábítószer elleni fellépés, a karitatív szolgálatok segítése területén.
- Kapcsolatot tart fent a történelmi egyházak megyei szervezetével.

Nagyrégió felelős (alelnök) 2 fő

Feladata:

- kapcsolatot tart a rendőrségi szervezetek (kapitányságok, őrsök) területi felosztásához igazodó Kisrégiók felelőseivel.
- Az elnökségi útmutatások, határozatok továbbítás a régiókba.
- Az egyesületek és az elnökség közötti kapcsolat tartása, a rendszeres információk cseréje.
- Szakmai és szervezeti élet segítése, felügyelete
- Kapcsolat tartás a régió területén a községek polgármesteri hivatalával, Jegyzőségeivel.
- A régióhoz tartozó rendőrkapitányságokkal rendszeres konzultációt végez a szolgálatok szervezése, akciók végrehajtása, stb. érdekében.
- A megyei szinten szervezett akciók koordinálásába való részvétel
- A Támogatási és pályázati elszámoltatások elősegítése, szükség szerint ellenőrzése.

A Titkár


Feladata:


- A VMPSZ adminisztratív képviselője.
- A VMPSZ iroda vezetője.
- Munkáját az elnök irányítja.
- Gondoskodik az irodai munka megfelelő feltételeinek biztosításáról.
- Előkészíti az elnökségi és közgyűlési anyagot, azokat jóváhagyás után a meghívókkal együtt továbbítja az érintetteknek
- Az elnökségi értekezlet anyagai és a meghívó elektronikus levélben is kiküldhetők.
- Gondoskodik az ügyviteli rend betartásáról, okmányok nyilvántartásáról, számmal való ellátásáról, irattárazásáról.
- Figyelemmel kíséri, a pályázatokat melyről az elnököt tájékoztatja.
- Figyelemmel kíséri a régiófelelősök útján az egyesületek ügyvitelét, szükség szerint segít annak rendbetételében.
- Gondoskodik az ülések és közgyűlések jegyzőkönyvei elkészítéséről, felügyeli annak pontosságát, aláírásával hitelesíti.
- Rögzíti a határozatok számait, és a végrehajtásért feleső személy nevét és a teljesítés határidejét.
- Felügyeli az igazolvány igénylés menetét. Ellenőrzi az igénylések jogosságát.

Elnökségi tagok
(Kisrégió felelősök)


Feladata:


- a nagyrégiót irányító alelnökök vezetésével szervezik és irányítják, segítik a hozzájuk tartozó egyesületek elnökeinek munkáját az állandó kapcsolattartással.
- Koordinálja, és személyesen részt vesz a rendőrséggel való szolgálatvezénylés összeállításában.
- Kapcsolatot tart fenn a rendőrkapitánysággal. Szükség esetén a kapitányság igénye szerint rendkívüli akciócsoportokat szervez az egyesületek elnökeivel együttműködve.
- Figyelemmel kíséri az egyesületek járőreinek szolgálat ellátását.
- Az egyesületektől származó információkat összegyűjti és továbbítja a rendőrség felé.
- Szükség szerin, de legalább negyedévente a régió polgárőr egyesületeinek elnökeit
összehívja értékelő és feladatszabó céllal.
- Személyesen részt vesz az egyesületek képzésében, összehangolja és gondoskodik a szükséges mértékben az előadókról. Nyilvántartást vezet az egyesületek főbb statisztikai adatairól.
- Az egyesületek beszámolóját továbbítja a VMPSZ számára az egyesület éves munkájáról, teljesített szolgálatáról, főbb eseményeiről. Az alelnökök útján
- Tájékoztatja az alelnököt az egyesületeknél történt eseményekről.
- Figyelemmel kíséri az egyesületek szervezeti életét, ha úgy ítéli, meg segítséget nyújt, vagy az alelnök segítségét kéri.
- Közreműködik az egyesületek támogatásának megítélése folyamatában.
- A régiófelelős alelnökön keresztül terjeszti fel az VMPSZ -nek küldendő összes tájékoztatást, jelentést, elszámolást, stb.


Tisztségviselők helyettesítésének szabályai:


A helyettesítés szabályait alelnöki szintig az alapszabály határozza meg. Régiófelelősök a helyettesítésükre a legrátermettebb személyt (kisrégió felelőst, egyesületi elnököt) bízzanak meg a helyettesítéssel.

Adminisztratív dolgozó


Adminisztratív dolgozó esetében a munkáltatói jogot a VMPSZ elnöke gyakorolja.- munkaidejét a munkáltatóval megkötött munkaszerződés, vagy munkaköri leírás határozza meg
- Tevékenységét az elnök irányítja.
- Az elnök utasítására közreműködik egyes tisztségviselők feladat elvégzésének segítésében
- A napi ügyviteli munkában együttműködik a titkárral.
- Kezeli a házi pénztárat a pénzkezelési szabályzat szerint. Az utalványok kitöltése, számlák befogadása, házipénztárral, pénzforgalommal kapcsolatban, a felsorolt területet ellenőrizni jogosul elnökhelyettessel konzultál.
- Közreműködik a pénz szállításában.

Kötelezettség vállalás, utalványozás.


A VMPSZ alapszabályában foglaltak szerint a pénztárbizonylatokat, utalványokat, az utalványozón kívül az elnökhelyettes ellen jegyzi. Annak tartalmát, alaki követelményeit vizsgálja.

A VMPSZ könyvelését szakmai jogosítvánnyal rendelkező könyvelő végzi.


Végrehajtás


A tisztségviselők az SZMSZ- ben megszabott feladataik elvégzéséről az elnökségi ülések napirendje keretében számolnak be. Terjedelmesebb (egy gépelt oldalnál nagyobb) beszámolót írásban is be kell nyújtani. Ezekhez rövid szóbeli kiegészítés fűzhető.
A VMPSZ határozatainak betartását az elnökségi tagok a saját területükön kötelesek ellenőrizni és a felmerülő mulasztások megszüntetésére intézkedni.
A határozatok végrehajtásáról a felelős, a határidőt követően napirendi pont keretében számol be.
A rendes elnökségi ülések időtartama egy óránál hosszabb nem lehet.